اخبار / نظرات / انتخاب به عنوان شرکت نمونه سال 96 - وب سایت شرکت هاره تجهیز شمال